contrafactual是什么意思及反义词

沪江词库精选contrafactual是什么意思、英语单词推荐、英音发音音标、美音发音音标。

英音 [ kɔntrə'fæktʃuəl ] ; 美音 [ kɔntrə'fæktʃuəl ]
adj.
违反事实的

到沪江小D查看更多详细解释>>
更多单词
2017contrafactual是什么意思由沪江网提供。
查单词