EFTA的中文翻译及音标

沪江词库精选EFTA是什么意思、英语单词推荐、英音发音音标、美音发音音标。

英音 [ 'eftə ] ; 美音 [ 'eftə ]
abbr.
European Free Trade Area 欧洲自由贸易地域
abbr.
European Free Trade Association 欧洲自由贸易协会

相似单词
  • efta European Free Trade Area 欧洲自由贸易地域 European Free Trade Association 欧洲自由贸易协会
  • EFTA abbr. European Free Trade Area 欧洲自由贸易地域 abbr. European Free Trade Association 欧洲自由贸易协会
到沪江小D查看更多详细解释>>
更多单词
2017EFTA是什么意思由沪江网提供。
查单词