Aiken tube的中文翻译及用法

沪江词库精选Aiken tube是什么意思、英语短语。

中文释义: 菜刀形扁平显像管

相似短语
换一组 更多短语
相似单词
  • Aiken 艾肯(①姓氏 ②Conrad Potter, 1889-1973, 美国诗人、文学批评家、小说家)
  • U-tube 【化】 U型换热管
  • X-tube 【化】 X射线管
  • Y-tube 叉形管
  • tube n. 1. 管子 2. 软管 3. 管乐器 4.(轮胎的)内胎 5. 管道;【军】炮管 6. 地铁隧道 7.(Tube)(英口)地下铁道;地铁列车 8.【解】管状器官 9.【电子】电子管 10.【物】力管;矢量场管 11. 隧洞性水拱;空心浪 12. 一瓶啤酒 13.(the tube)(美口)电视机 14.(古)望远镜 15. 圆筒状衣着 16.(口)香烟 v.
到沪江小D查看更多详细解释>>
2017Aiken tube是什么意思由沪江网提供。
查单词