bisulphid是什么意思

沪江词库精选bisulphid是什么意思、英语单词推荐。

bisulphid怎么翻译:
名词 二硫化物


到沪江小D查看bisulphid的更多详细解释>>
   
*2014bisulphid是什么意思由沪江网提供。