bisulphid是什么意思

沪江词库精选bisulphid是什么意思、英语单词推荐、英语短语。

名词 二硫化物

短语推荐
换一组 更多短语
单词推荐
翻译推荐
换一组 更多翻译

到沪江小D查看更多详细解释>>
2015bisulphid是什么意思由沪江网提供。
查 词